Organizimi i Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara

AAPSK është agjenci buxhetore në varësi të “ministrit përgjegjës të rendit dhe sigurisë fizike” dhe funksionon sipas kësaj strukture:

I. Kryeadministratori

II.  Sektori i administrimit ekonomiko-financiar i pasurive dhe provave materiale.

2.1 Përgjegjësi i sektorit.

2.2 Specialist për marrjen në administrim  të pasurive.

2.3 Specialist për kontrollin fizik të pasurive dhe provave materiale.

2.4 Specialist për ndjekjen e shpenzimeve dhe të ardhurave të pasurive.

2.5 Specialist për rregjistrin e të dhënave dhe sistemit informativ.

III. Sektori i  marredhënieve me institucionet, koordinimit juridik dhe shitjeve.

3.1 Përgjegjësi i sektori.

3.2 Specialist për marrëdhëniet me institucionet dhe ndjekjen e projekteve.

3.3 Specialist për koordinimin juridik.

3.4 Specialist për shitjete pasurive.

IV.  Sektori i financës dhe shërbimeve mbështetëse.

4.1. Përgjegjës sektori.

4.2 Specialist (financë/ buxhet/ burime njerëzore)

4.3 Specialist protokollist-arkivist.

4.4 Magazinier.

 

Organigrama

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik