Sistemi i Mbajtjes së Dokumentacionit, Llojet dhe Format e Dokumenteve

Lista e dokumentave të AAPSK me rëndësi historike kombëtare dhe ruajtje të përkoshme

Nr. Emërtimi i kategorisë se dokumenteve të përfshira në listë Afati i ruajtjes – Rëndësi Historike Kombëtare Afati i ruajtjes – E përkohshme (në vjet) Shënime
1 Raporti vjetor i veprimtarisë së punës së AAPSK RHK
2 Bilanci vjetor i AAPSK RHK
3 Vendime, urdhra, udhëzime, rregullore të miratuara për AAPSK RHK
4 Raporte mbi auditin e kryer në AAPSK RHK
5 Memorandume bashkëpunimi RHK
6 Informacione, bashkëpunime, kontribut në kuadër të angazhimit për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar RHK
7 Informacione, bashkëpunime, kontribut në kuadër të aderimit të vendit tonë në organizmat ndërkombëtarë RHK
8 Kontrata financimi projektesh RHK
9 Marrëveshje kuadër, tendera RHK
10 Vendime të KNMKKO RHK
11 Kontrata financimi projektesh RHK
12 Vendime për nxjerrje jashtë përdorimi të mjeteve RHK
13 Dokumente për çelje llogarie rrjedhëse në bankë RHK
14 Dokumente për pasqyrën, borderotë, librin e pagave RHK
15 Dosjet personale te kuadrit RHK
16 Informacione periodike për veprimtarinë e institucionit 5-10 vjet
17 Kontrata pune 5-10 vjet
18 Urdhra emërimi 5-10 vjet
19 Kontrata shërbimi 5-10 vjet
20 Kontrata qiraje 5-10 vjet
21 Urdhra prokurimi vlera të vogla 5-10 vjet
22 Urdhra të brendshëm 5-10 vjet
23 Relacione periodike 5-10 vjet
24 Kërkesa për shpenzime 5-10 vjet
25 Raporte mujore 5-10 vjet
26 Vërtetime, autorizime 5-10 vjet
27 Kërkesa për shërbime 5-10 vjet
28 Korrespondence e thjeshtë me institucionet 5-10 vjet
29 Informacione periodike për gjendjen e llogarive 5-10 vjet
30 Informacione periodike per buxhetin 5-10 vjet
31 Trajnime personeli 5-10 vjet
32 Proces-verbale të thjeshta 5-10 vjet
33 Njoftime dhe kërkesa të thjeshta 5-10 vjet

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik