Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të AAPSK për të marrë vendime

RREGULLORE “PËR ORGANIZIMIN E PUNËS  NË AGJENCINË E ADMINISTRIMIT TË PASURIVE TË SEKUESTRUARA E TË KONFISKUARA” 

NENI 5

Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryeadministratorit

10.  Nje herë në javë, apo sa herë e sheh të arsyeshme mbledh këshillin administrativ të AAPSK për të marrë në shqyrtim aktivitetitn e AAPSK dhe problemet që kërkojnë zgjidhje.

11.  Këshilli administrativ përbëhet nga:

a)      Kryeadministratori.

b)      Përgjegjësi i sektorit të administrimit ekonomiko-financiar i pasurive dhe provave materiale.

c)      Përgjegjësi i sektorit të marrëdhënieve me institucionet, koordinimit juridik dhe shitjeve.

d)      Përgjegjësi  i sektorit të administrimit të brenshëm.

12.  Në mbledhjet e këshillit administrativ mund të ftojë persaona të tjerë dhe të marë në shqyrtim çështje specifike.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik