Kërkesat dhe ankesat

Kërkesat dhe ankesat realizohen në përputhje Ligjin nr. 44/2015, date 30.04.2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, Ligjin nr. 119/2014, datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”.

KËRKESA DHE PARAQITJA E SAJ

1. Forma me të cilën personat e interesuar mund ti drejtohen institucionit për të paraqitur një  kërkesë/ankesë janë:

a) në formë të shkruar drejtpërdrejt pranë objektit të institucionit dhe të kryhet regjistrimi nga personat përgjegjës brenda orarit zyrtar.

b) të dërgohet me postë të porositur, mjete elektronike ose faks, drejtpërdrejt në adresën përkatëse zyrtare të institucionit ose në kutinë postare. E-mail: [email protected] (Koordinatore për të drejtën e informimit),

c) Kërkesat/ankesat urgjente mund të bëhen edhe me telefon, nëse është e mundur, sipas natyrës së kërkesës. Tel: +355042254071

d) Kërkesa/ankesa të ardhura nga institucione të tjera;

e) të paraqitura në përfaqësitë diplomatike, zyrat konsullore të Republikës së Shqipërisë, në shtetin ku personat e interesuar kanë vendqëndrimin apo vendbanimin.

f) të bëhet në çdo formë tjetër të përshtatshme.

2. Kërkesa/ankesa duhet të jetë mjaftueshëm e qartë për të përcaktuar kërkuesin dhe qëllimin e saj.

3. Kërkesa konsiderohet në formë të shkruar edhe kur ajo dërgohet me faks ose në rrugë elektronike, me kusht që të tregojë qartë autorin e saj. Ligji mund të kërkojë që kërkesa të nënshkruhet me dorë.

Regjistrimi dhe vërtetimi i paraqitjes së kërkesës

Marrja e kërkesës regjistrohet në organin publik ku paraqitet, sipas rendit kronologjik të paraqitjes në një regjistër të posaçëm. Regjistri i kërkesave për fillimin e procedurës administrative përmban informacionin e mëposhtëm:

a) numrin e kërkesës;

b) datën e dorëzimit;

c) objektin e kërkesës;

ç) numrin dhe emërtimin e dokumenteve që i bashkëngjiten kërkesës dhe

d) identitetin dhe adresën e kërkuesit.

Formular Ankese
Kerkese per Informim

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik