Struktura e Pagave (Për punonjësit aktualë të emëruar)

Institucioni: Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara

Nr. Rendor Emërtesa e pozicionit sipas strukturës së miratuar Kategoria / Klasa / Funksioni / Grada Ditë pune (përfshirë dhe ditët e pushimit vjetor) Paga e grupit Paga bazë për klasë/gradë/Shtesa e pozicionit/Paga fikse për funksion Shtesë page për vjetërsi në punë Shtesë page për natyrë të veçantë pune/kushte pune
1 Magazinier VI 22 0 35,250 2,468 0
2 Specialist i Nivelit B IV-a 22 14,000 49,000 7,000 0
3 Administrator III-a 22 14,000 80,800 7,000 15,000
4 Specialist i Nivelit B IV-a 22 14,000 49,000 1,680 0
5 Shef Sektori i Nivelit A III-a/1 22 14,000 70,500 7,000 0
6 Shef Sektori i Nivelit A III-a/1 22 14,000 70,500 7,000 0

Gjeneruar nga sistemi HRMIS.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik