Pronat

Pasuritë e paluajtshme apo të luajtshme të konfiskuara mund të të kalojnë në pronësi apo të jepen në përdorim për institucionet shtetërore apo njësitë e qeverisjes vendore.

Vendimin për shitjen, kalimin në pronësi apo dhënien në përdorim të pasurive institucioneve qëndrore apo njësive të qeverisjes vendore, për shpërndarjen e të ardhurave nga pasuritë e sekuestruara dhe konfiskura, si dhe mënyrën e financimit dhe ndarjen e fondit të posaçëm e merr Komiteti Ndërinstitucional për Masat Kundër Krimit te Organizuar. Ky komitet  përbëhet nga 9 antarë, përfaqësues nga institucionet, si pjesë e luftës kundër krimit të organizuar.

Shkarkoni listën e plotë të pasurive të paluajtshme të sekuestruara që jepen me qira nga AAPSK.