Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara

Viti 2020

Të dhënat do të publikohen së shpejti.