SHTYERJE E DATES SE TESTIMIT

Testimi per pozicionet vakat te punes Ndihmes Administrator te Pasurive te Sekuestruara dhe Konfiskuara eshte shtyre per nje dite tjeter e cilen do te njoftoheni nje moment te dyte.

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës në RSH”, të ndryshuar; të nenit 19, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i RSH”; të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”; të urdhrit të...

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës në RSH”, të ndryshuar; të nenit 19, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i RSH”; të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”; të urdhrit të...

SHPALLJEN E 1(NJË) POZICION PUNE SI MAGAZINIER

Në mbështetje të Ligjit nr. 10192, dt. 3.12.2009  i ndryshuar “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, Ligjit nr. 34/2019, i ndryshuar “ Për Administrimin e...
ENGIM

ENGIM

Kanë përfunduar 5 vitet e para të aktivitetit për KeBuono Pastiçeri Sociale dhe në fillim të këtij viti 2023, ndihemi krenarë që sipërmarrja e parë sociale në një pronë të konfiskuar nga krimi i organizuar, rinovon kontratën me subjektin “ENGIM” edhe për 5 vite të...

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik