Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës në RSH”, ndryshuar; nenit 19, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i RSH”; ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”; të urdhrit të Sekretarit të Përgjithshëm nr. 6839, datë 14.06.2023,“Për miratimin e udhëzuesit për përcaktimin e rregullave, kritereve dhe procedurave për shpalljen e pozicioneve me kod pune në Aparatin e Ministrisë së Brendshme”, Agjencia e Administrimit të pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara  shpall 1 (një) vend vakant :

Ndihmës administrator i pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara me profil shkencat sociale.

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin: Ndihmësadministrator i pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara me profil shkencat sociale” :

Asiston Administratorin në realizimin e detyrave të parashikuara në rregulloren e brëndshme të AAPSK-së dhe akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi.
Kryen çdo detyrë tjetër të përcaktuar për pozicionin e tij në rregulloren e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë.
Nd/Administratori kryen detyrat e ngarkuara nga drejtuesi i tij apo nga persona të autorizuar nga Punëdhënësi.
Si dhe detyra të tjera të parashikuara për administratorin në ligjin nr. 34/2019 “Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara”, i ndryshuar dhe rregulloren e brendshme të Agjencisë.

Kriteret duhet plotësojnë aplikantët për këtë pozicion.

Kritere përgjithshme:

ketë integritet lartë profesional e moral;
mos jetë i/e dënuar me vendim formës prerë gjykatës;
mos jetë përjashtuar/shkarkuar nga administrata publike;
ketë aftësi mira komunikimi dhe punuarit grup;
ketë njohuri programeve bazë kompjuterit.

Kritere posaçme: plotësojë kërkesat për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera për pozicioninpërkatës.

Arsimi: Të ketë një diploma nivelit “Bachelor”, shkenca sociale.

Përvoja: Nuk kërkohet përvojë. Të ketë eksperiencë mëparshme këtë profil/profesion, përbën avantazh.

Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi cilat do zhvillohet intervista.

Kandidatët do intervistohet lidhje me:

Njohuri përgjithshme për Kodin e Punës për drejtat e detyrimet e Punëdhënësit e Punëmarrësit;
Njohuri mbi ligjin nr. 34/2019 “ Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara” i ndryshuar.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit aplikimeve.

Aplikantët duhet dorëzojnë dokumentet si poshtë:

Kërkesë për punësim;
Jetëshkrim;
Fotokopje diplomës;
Fotokopje librezës punës ( gjitha faqet vërtetojnëeksperiencën punë, nëse ka);
Fotokopje letërnjoftimit (ID);
rtetim gjendjes shëndetësore;
Vetëdeklarim gjendjes gjyqësore.

Aplikimi dhe dorëzimi i gjitha dokumenteve cituarasipër, duhet bëhet brenda datës 18.03.2024, në protokolline Agjencisë sw Administrimit të pasurive të Sekuestruara dhe tëKonfiskuara. Adresa: Rruga e Kavajës, Kompleksi Delijorgji, Kulla C1, Kati 1 H 2  Tiranë    .

Zhvillimi i intervistës me aplikantët e përzgjedhur nga komisioni“Ad-Hoc” do kryhet brenda datës 22.03.2024, në Agjencinëe Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik