Jepet me qira

Jepet me qira

Apartament 176.06 m2 , Lunder (joy residence) dhe dy garazhe 13.08 m2 dhe 19.03 m2 lunder. Apartamenti ndodhet ne katin e dyte teknik dhe garazhdi ne katin -1  

NJOFTIM PER REZULTATET PERFUNDIMTARE

Bazuar në Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara”, i ndryshuar, në ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për...

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR POZICIONIN E SHPALLUR NGA AAPSK

Bazuar në Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara”, i ndryshuar, në ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për...
Jepet me Qira

Jepet me Qira

Bazuar në  ligjin 10192, datë  03.12.2009 i ndryshuar “Për parandalimin dhe goditjen e Krimit të  Organizuar dhe Trafikimit Nëpërmjet Masave Parandaluese kundër Pasurise”, si dhe në  zbatim të  Vendimit Nr. 149(87-2023-238) , datë 26.10.2023 të Gjykatës së Psaçme të...

NJOFTIM PER REZULTATET PERFUNDIMTARE

Bazuar në Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara”, i ndryshuar, në ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për...

Njoftim per testimin e vendit vakant Nd/Administrator

Lihet ne fuqi njoftimi per testimin e vendit vakant te Ndihmes Administrator te Pasurive te Sekuestrura dhe Konfiskuara vetem per 1 (nje) vend vakant. Kandidatet do të testohet me shkrim në datën 28.03.2024, ora 10:00 dhe me gojë po në datën 28.03.2024, ora 11:00, në...

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik