Shpallet vend vakant Ndihmes Administrator

Në  baze te  te ligjit nr. 7961, date 12.07.1995 “ Kodi i Punes se Republikes se Shqiperise” , ligjit 90/1012 “ Per administraden shteterore”dhe ne mbështetje të Ligjit nr. 10192, dt. 3.12.2009  i ndryshuar “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar,...