Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës në RSH”, ndryshuar; nenit 19, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i RSH”; ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”; të urdhrit të Sekretarit të Përgjithshëm nr. 6839, datë 14.06.2023,“Për miratimin e udhëzuesit për përcaktimin e rregullave, kritereve dhe procedurave për shpalljen e pozicioneve me kod pune në Aparatin e Ministrisë së Brendshme”, Agjencia e Administrimit të pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara  shpall 1 (një) vend vakant :

Ndihmës administrator i pasurive të sekuestruara dhe tëkonfiskuara me profil ekonomist.

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin: Ndihmësadministrator i pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara me profil ekonomist” :

 Ndihmon administratorin realizimin e objektivave përmirëadministrimin me efikasitet pasurive.
Përpilimin e shkresave (duke u miratuar ne finale ngaAdministratori i tij)
sistemimin e shkresave sipas dosjeve, inventarizimin e dosjes dhe çdo moment kur administratorit i nevojitetinformacion shkresor ti vihet ne dispozicion (Rastet kuradministratori ka problematika ne teren apo institucione tetjera ne lidhje me pasurine) si dhe çdo informacion shtese mbibazen ligjore te AAPSK. 
lidhje me pasuritë e paluajtshme apartamente, garazhe, bodrume dhe çdo pasuri dhene me qira, ndjek mënyrë vazdueshme pagesat (qira,uje,energji dhe taksa), si dhe çdodetyrim ne zbatim kontrates se qirase, duke i sistemuar dheraporuar çdo kohë kur I nevojiten administratorit
lidhje me shoqëritë administrim drejtpërdrejte rastet kur administratori ka administrim Shoqeri ushtrojnë aktivitete te ndryshme, me porosi administratoritndjek (mbykqyr) aktivitetin e subjektit (sipas detyrave dhëna nga administratori duke raportuar pranë administratoritme shkrim mbi vijimin ose problematikat mund kete
Porositë specifike marra nga adminisratori.

Kriteret duhet plotësojnë aplikantët për këtë pozicion.

Kritere përgjithshme:

ketë integritet lartë profesional e moral;
mos jetë i/e dënuar me vendim formës prerë gjykatës;
mos jetë përjashtuar/shkarkuar nga administrata publike;
ketë aftësi mira komunikimi dhe punuarit grup;
ketë njohuri programeve bazë kompjuterit.
Të ketë leje drejtim automjeti.

Kritere posaçme: plotësojë kërkesat për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera për pozicionin përkatës.

Arsimi: Të ketë një diploma nivelit “Bachelor”, shkenca ekonomike.

Përvoja: Nuk kërkohet përvojë. Të ketë eksperiencë mëparshme këtë profil/profesion, përbën avantazh.

Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi cilat do zhvillohet intervista.

Kandidatët do intervistohet lidhje me:

Njohuri përgjithshme për Kodin e Punës për drejtat e detyrimet e Punëdhënësit e Punëmarrësit;
Njohuri mbi ligjin nr. 34/2019 “ Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara” i ndryshuar.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit aplikimeve.

Aplikantët duhet dorëzojnë dokumentet si poshtë:

Kërkesë për punësim;
Jetëshkrim;
Fotokopje diplomës;
Fotokopje librezës punës ( gjitha faqet vërtetojnëeksperiencën punë, nëse ka);
Fotokopje letërnjoftimit (ID);
rtetim gjendjes shëndetësore;
Vetëdeklarim gjendjes gjyqësore.
Fotokopje te lejes së drejtimit të automjetit.

Aplikimi dhe dorëzimi i gjitha dokumenteve cituarasipër, duhet bëhet brenda datës 17.03.2024, në protokolline Agjencisë Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe tëKonfiskuara, Adresa: Rruga e Kavajës, Kompleksi Delijorgji, Kulla C1, Kati 1 H 2  Tiranë    .

Zhvillimi i intervistës me aplikantët e përzgjedhur nga komisioni“Ad-Hoc” do kryhet brenda datës 22.03.2024, në Agjencinëe Administrimit të pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik