Bazuar në  ligjin 10192, datë  03.12.2009 i ndryshuar “Për parandalimin dhe goditjen e Krimit të  Organizuar dhe Trafikimit Nëpërmjet Masave Parandaluese kundër Pasurise”, si dhe në  zbatim të  Vendimit Nr. 149(87-2023-238) , datë 26.10.2023 të Gjykatës së Psaçme të Apelit për Korrupsionin dhe krimin e Organizuar e cila ka vendosur konfiskimin dhe kalimin  në pronësi të shtetit për pasuritë:

  • Pasuri e paluajtëshme me nr.58/29. Zk.8518, indeksi harte DR-XY-16,17, 17, fq.42, me sip.600 m2, lloji pasuri truall, si dhe sip.ndertimi 240 m2, lloji i pasurisë Hotel,  me adresë lagja 13 , plazh, durrës.

Kjo pasuri jepet me qira dhe ndodhet ne lagjen 13, plazh, Durres, pasuria eshte ne gjendje te mire dhe e gatshme per te filluar pune.

Vlera e lenies me qira te kesaj pasurie eshte: 400.000 Leke ne muaj.

Pasi te plotesohet kerkesa per qira duhet te dorezohet ne ambientet e Agjencise se Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe Konfiskuara dhe pasi te shqyrtohet kerkesa nga komisioni lidhet kontrata e qirase.

Modeli i kerkeses per marrjen e qirase eshte si me poshte:

Model kerkese per marrjen me qira

 

Per me shume informacion mund te kontaktoni ne nr. cel: +355 67 204 7009.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik