mbështetje Ligjit nr. 10192, dt. 3.12.2009  i ndryshuarPër parandalimin dhe goditjen e krimit organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve tjera nëpërmjet masaveparandaluese kundër pasurisë, Ligjit nr. 34/2019, i ndryshuar Për Administrimin e pasurive sekuestruara dhe konfiskuara”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës RSH”, i ndryshuar, neni 19 pika 1, si dhe akteve nënligjore zbatim tij; ligjit nr.44/2015 “Kodi i ProceduraveAdministrative RSH”; ligjit nr. 90/2012 “Për organizimindhe funksionimin e administratës shtetërore”, i ndryshuar, si dheakteve nënligjore zbatim tij; ligjit nr. 9131, datë08.09.2003 “Për rregullat e etikës administratën publike”, indryshuar, si dhe akteve nënligjore zbatim tij, në përputhjeme urdhrin e kryeministrit nr.198, dt. 20.11.2023, si dhe përputhje me urdhrin e minstrit brendshëmnr.87,dt.16.05.2024 “ Për përcaktimin e kritereve dhe rregullave hollësishme për  hartimin e listës administratoreve pasurisë sekuestruar

Pozicioni : 4( katër) administrator të pasurive të sekuestruaradhe të konfiskuara në Agjencinë e Administrimit të Pasurivetë Sekuestruara dhe të Konfiskuara.

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar më tej sipas renditalfabetik për në fazën e dytë të konkurimit( njoftuar edhe nëadresat përkatëse elektronike) janë:

1. Klodian Rama
2. Gjergji Xhaferi
3. Arbër Ahmetbejasi
4. David Sefa
5. Indrit Karaj

Kandidatët do të testohen me shkrim në ora 10.00 dhe me gojëora 11.00, datë 8.07.2024, në ambjentet e Agjencinë sëAdministrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, Rr “Kavajës”, “Kompleksi Delijorgji”, Kulla C1,Kati 1,H2, Tiranë.  

Kandidatët do të testohen në lidhje me:
1. Ligjin nr. 10192, dt. 3.12.2009  i ndryshuar Përparandalimin dhe goditjen e krimit organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve tjera nëpërmjetmasave parandaluese kundër pasurisë,
2. Ligjin nr. 34/2019, i ndryshuar Për Administrimin e pasurive sekuestruara dhe konfiskuara”,
3. Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës RSH”, indryshuar, neni 19 pika 1, si dhe akteve nënligjore zbatim tij;
4. Ligjin nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, i ndryshuar, si dhe aktevenënligjore zbatim tij;
5. Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës administratën publike”,

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik