Shpallet vënd vakant pranë AAPSK-së

Shpallet vënd vakant pranë AAPSK-së

  Fituesi i vendit vakant prane AAPSK-se eshte Z. Enea Mati.   Në  baze te  te ligjit nr. 7961, date 12.07.1995 “ Kodi i Punes se Republikes se Shqiperise” , ligjit 90/1012 “ Per administraden shteterore”dhe ne mbështetje të Ligjit nr. 10192, dt. 3.12.2009 ...