NJOFTIM PER REZULTATET PERFUNDIMTARE

Bazuar në Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara”, i ndryshuar, në ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për...

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR POZICIONIN E SHPALLUR NGA AAPSK

Bazuar në Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara”, i ndryshuar, në ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për...
Jepet me Qira

Jepet me Qira

Bazuar në  ligjin 10192, datë  03.12.2009 i ndryshuar “Për parandalimin dhe goditjen e Krimit të  Organizuar dhe Trafikimit Nëpërmjet Masave Parandaluese kundër Pasurise”, si dhe në  zbatim të  Vendimit Nr. 149(87-2023-238) , datë 26.10.2023 të Gjykatës së Psaçme të...

NJOFTIM PER VEND VEND VAKANT

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës në RSH”, të ndryshuar; të nenit 19, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i RSH”; të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”; të urdhrit të...

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik