Shpallet vënd vakant pranë AAPSK-së

Shpallet vënd vakant pranë AAPSK-së

  Fituesi i vendit vakant prane AAPSK-se eshte Z. Enea Mati.   Në  baze te  te ligjit nr. 7961, date 12.07.1995 “ Kodi i Punes se Republikes se Shqiperise” , ligjit 90/1012 “ Per administraden shteterore”dhe ne mbështetje të Ligjit nr. 10192, dt. 3.12.2009 ...
Raporti vjetor i aktivitetit të AAPSK – 2021

Raporti vjetor i aktivitetit të AAPSK – 2021

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK) publikon çdo vit raportin vjetor të aktivitetit. Në vijim mund të shkarkoni raportin vjetor të aktivitetit për vitin 2021.   AAPSK | Raporti i vitit 2021
Takime me përfaqësuesit e AAPSK së Serbisë e Maqedonisë së Veriut

Takime me përfaqësuesit e AAPSK së Serbisë e Maqedonisë së Veriut

Në kuadër të BAMIN (Balkan Asset Management Interagency Network) dhe iniciativën dhe mbështetjen e OSBE, u organizua një takim punë në Beograd mbi bashkëpunimin rajonal dhe shkëmbimin e eksperiencës të agjencive të dy vendeve respektive dhe më gjerë ne rajon....