NJOFTIM PER VEND VEND VAKANT

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës në RSH”, të ndryshuar; të nenit 19, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i RSH”; të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”; të urdhrit të...

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik