Bazuar në Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara”, i ndryshuar, në ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të tjera nëpërmjet  Masave Parandaluese Kundër Pasurisë”, i ndryshuar me ligjin nr.85/2020, ligjit nr.34/2019, “Për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara”, i ndryshuar me ligjin nr.19/2020,datë 05.03.2020. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, “Për pozicionin e punës Administrator Pasurie pranë AAPSK,“Njoftim Punësimi”:

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe tëKonfiskuara, në përfundim të procedurës për pozicionin : Nd/Administrator i pasurive të sekuestruara/konfiskuara.Njofton se kandidatët fitues konsiderohen kandidatët të cilët kanë të paktën 70 pikë.


Kandidatët fitues janë:

1. Z.Përparim Kolaveri   – 89  pikë.
2. Z.Mikel Nanushi        –  81 pikë.
3. Z.Gjergj Xhaferi        –  81 pikë.
4. Znj.Kristiana Basho –  72 pikë.
5. Znj.Erkjada Pajaj       –  70 pikë.
6. Z.Azis Doksani         –  52 pikë.

Për të marrë informacione,mbi publikimin e vendeve vakante në vijim kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e internetit të AAPSKwww.aapsk.gov.al.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik