Bazuar në Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara”, i ndryshuar, në ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të tjera nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë”, i ndryshuar me ligjin nr.85/2020, ligjit nr.34/2019, “Për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara”, i ndryshuar me ligjin nr.19/2020,datë 05.03.2020. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, “Për pozicionin e punës Administrator Pasurie pranë AAPSK,“Njoftim Punësimi”:

Pozicionin : Administrator i pasurive të sekuestruara/konfiskuara.

Rezultatet e procesit të konkurrimit janë:

1. Kledia Alliu – 92 pikë.

Kandidatë fitues konsiderohen kandidatët të cilët kanë të paktën 70 pikë.

1. Kledia Alliu – Administratore e pasurive të sekuestruara/konfiskuara dhe të provave materiale, në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara.

TË GJITHË KANDIDATËT PËR POZICIONIN E MËSIPËRM, DO TË MARRIN INFORMACION VETËM NË FAQEN E INTERNETIT TË AAPSK www.aapsk.gov.al.

Për të marrë këto informacione, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e internetit të AAPSK www.aapsk.gov.al.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik