Bazuar në Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara”, i ndryshuar, në ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të tjera nëpërmjet  Masave Parandaluese Kundër Pasurisë”, i ndryshuar me ligjin nr.85/2020, ligjit nr.34/2019, “Për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara”, i ndryshuar me ligjin nr.19/2020,datë 05.03.2020. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, “Për pozicionin e punës Administrator Pasurie pranë AAPSK”,

Pozicionin : 3 (tre)  Administrator i pasurive të sekuestruara/konfiskuara dhe të provave materiale, në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara.
Kandidatët t kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë :
Jurgen Muliu
Razie Shehu
Enea Çaushaj
Klodian Durmishi
Raido Doçi
Marsela Deda
Klevis Pobrati
• Ergest Nanaj
Kandidati do të testohen në lidhje me: 
Ligjin nr. 34/2019, “Për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara”, i ndryshuar me ligjin nr.19/2020,datë 05.03.2020”;
Ligjin nr. 10192, datë 03.12.2009,Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të tjera nëpërmjet  Masave Parandaluese Kundër Pasurisë”, i ndryshuar me ligjin nr.85/2020, ligjit nr.34/2019,”;
Ligjin nr. 9131, datë 8.9.2003, “Për rregullat e etikës në adiministratën publike”;
Ligjin nr. 9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar;
Njohuritë mbi Ligjin nr. 9367, datë 7.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar.
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 13.09.2023, ora 09:00, në ambjentet e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuaral, Rruga “Perlat Rexhepi”, Nd nr.8, H.6 Ap.1, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në 13.09.2023, ora 10:00, në ambjentet e Agjencisë së Administrimit tëPasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuaral, Rruga “Perlat Rexhepi”, Nd nr.8, H.6 Ap.1, Tiranë, Kandidatët do të paraqiten në intervistë sipas rendit alfabetik.

______________________________________________________________________________

GJITHË KANDIDATËT PËR POZICIONIN E MËSIPËRM, DO TË MARRIN INFORMACION VETËM NË FAQEN E INTERNETIT TË AAPSK www.aapsk.gov.al, PËR FAZAT E MËTEJSHME TË PROCEDURAVE TË KONKURRIMIT.

Për të marrë këto informacione, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e internetit të AAPSK www.aapsk.gov.al.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik