• LIGJ Nr. 10 192, datë 3.12.2009 "PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE TRAFIKIMIT NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË"
  • LIGJ Nr. 157/2013 "PËR MASAT KUNDËR FINANCIMIT TË TERRORIZMIT"

Abonohu

Merrni ndryshimit e fundit në email-in tuaj:

Social Media

Contact

AAPSK - Agjencia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara

Adresa: Rruga “Perlat Rexhepi”, Nd. 8, H. 6, Ap. 1, 1019 Tiranë

Mail: info@aapsk.gov.al           

Tel: +355042254071